คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณาจารย์จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในโครงการ “การควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารฯ” ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3 ตุลาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณาจารย์จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ “การควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่”

โดยมีการดำเนินการลงพื้นที่ ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 12 แห่ง ซึ่งดำเนินการลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 18–24 กรกฎาคม 2565 และรอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP/HACCP รวมทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต เก็บเกี่ยว และการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)
แกลลอรี่