บุคลากร มช. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

16 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ท่าน ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน โดยได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประจำปี 2562


ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2562

แกลลอรี่