กิจกรรมวาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 33

26 มีนาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 33" ให้แก่ผู้ที่สนใจและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่มีความสนใจพื้นฐานศิลปะ ด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ และการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ
ทางด้านสถาปัตยกรรมและด้านศิลปะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ โดยจัดในรูปแบบ onsite เมื่อวันที่ 12-16 มีนาคม 2567 จำนวน 5 วัน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดผาลาด และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ดังลิงก์ดังนี้
https://www.facebook.com/SunySthapatykrrmLanNa/posts/pfbid0epVAdz5WkuqMsDJtKUrn7vYypfpaKEj87wRqRQnmC7YsPBvmBUqArceqEd3cr7vMl
แกลลอรี่