งานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ การสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU)

26 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ การสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ใส่ใจและดูแลสุขภาพ มีสุขภาวะที่ดี มีความสุขกับการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร ภายใต้การใช้งานระบบสารสนเทศให้เป็นสื่อส่งผ่านความรู้และเสริมสร้างกิจกรรมการออกกำลังกายตลอดจนกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่