นักศึกษาปริญญาเอก อก.มช. คว้ารางวัล Best Presentation

22 กรกฎาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นางสาวณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Best Presentation จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต่ำในการผลิตแป้งจากข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ : Utilization of low temperature plasma technology to produce flour from Riceberry for application in functional food” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Conference on Recent Trends in Business Management (ICRTBM-2019) ณ โรงแรม ไอบิส สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
แกลลอรี่