วิศวฯ ผสานความร่วมมือกับซอยล์เทสติ้งสยาม พัฒนาการศึกษา วิจัย ทดสอบวิศวกรรมระบบรางรถไฟขั้นสูง เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

20 พฤษภาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จํากัด พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาค้นคว้างานวิจัย และทดสอบด้านวิศวกรรมโยธาอันเกี่ยวข้องกับทางรถไฟ เน้นงานฐานรากรางรถไฟให้ก้าวล้ำทันสมัย นำไปสู่การส่งเสริมปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง มช. อันมีรองศาสตรจารย์ ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นแกนหลักรองรับกิจกรรมความร่วมมือ ทั้งเป็นกลไกผลักดันการดำเนินกิจกรรมตามความร่วมมือ ซึ่งพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ตลอดจนกรรมการผู้จัดการบริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จํากัด คุณภาณุ ทรงไพบูลย์ และ รองกรรมการผู้จัดการส่วนงานขาย คุณทรงพล อินทร์หนู เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        อนึ่ง ความร่วมมือดังกล่าว มีขอบเขตระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันพัฒนางานวิจัย เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอน ในชั้นเรียน บริการข้อมูลวิชาการ ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์สาขาวิศวกรรมโยธาอันเกี่ยวข้องกับระบบราง ทั้งนี้ บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จํากัดส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณรูปแบบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ตลอดจนทุนดำเนินงาน ผ่านศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง มูลค่าไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่ง ม.ช. เป็นฝ่ายส่งเสริม พร้อมสนับสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการวิจัย หรือสร้างนวัตกรรม รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ มช. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังค่านิยมด้าน Community Engagement เชิดชูรับใช้สังคม มุ่งเน้นท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนด้าน Morality การพัฒนาจิตสาธารณะ ทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28212
แกลลอรี่