กิจกรรม “Northern Food Molecular Gastronomy Workshop” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ Gastronomy Tourism Lanna Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”

5 กรกฎาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรม Workshop Molecular Gastronomy ณ โรงแรมโฟรซีซั่นส์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี ,รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง ประธานคณะทำงานในการจัดกิจกรรมดังล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน คือ วันที่ 3 และ 4 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Molecular Gastronomy จำนวนหลายท่าน อาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และเชฟระดับประเทศจำนวน 2 ท่านคือ เชฟเต๋า คุณพิรุฬห์ ภูมิคำ เชฟชื่อดังจาก Iron Chef Thailand และเจ้าของร้านอาหาร Chef tao’s Thai Cusine และ เชฟเมย์ คุณพัทธนันท์ ธงทอง Iron Chef Thailand และ Top Chef Thailand หลายสมัยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Executive Chef and Shareholder at Maze Dining Bangkok (Fine Cuisine)

แกลลอรี่