ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

25 ธันวาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์