เสริมความแกร่งทีม PR สร้างนักเขียนข่าว และคอนเทนต์พันธุ์ใหม่ วิศวฯ มช. จัด Public RelationsSHIFT ให้นักสื่อสารฯ ปรับตัวตามยุค ส่งสารโดนใจกลุ่มเป้าหมาย

9 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมก้าวสู่ยุคการสื่อสารดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ News & Interactive Content Creator boost up: สร้างนักเขียนข่าวและสร้างคอนเทนต์พันธุ์ใหม่ มุ่งยกระระดับ ปรับวิธีการสื่อสาร เสริมสร้างวิธีส่งสารให้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งส่งเสริมทักษะด้านเขียนข่าว ตลอดจนสร้างคอนเทนต์แง่มุมต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารองค์กรภายในคณะฯ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. วิทยากร ได้แก่ ทีมผู้ชำนาญจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา, คุณพิรุฬห์วัฒน์ พันธุ์แก้ว และคุณณิชฌานันทน์ อ่อนเกตุ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมการสื่อสาร พร้อมคุณภาณุพงศ์ ใจรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิด ดิจิทัล มีเดีย คอนซัลแทนซี่ จำกัด โดยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29311