สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ให้กับบุคลากร

5 ตุลาคม 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดการอบรม “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Basic IP)” ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจาก หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย และคุณพันทนา คำเขียว
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดการนำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรม สามารถสืบค้นความซ้ำซ้อนด้านสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้องและเป็นการเสริมทักษะให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสถาบันฯ ในการจัดเตรียมการจดเพื่อขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้อง และรวดเร็ว


 
แกลลอรี่