ทีมนักศึกษาและอาจารย์วิทยา มช. เข้าร่วมโครงการวิจัยภาคฤดูร้อน ณ The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

18 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        นักศึกษาและอาจารย์จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการข้อมูล และภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานวิจัยภาคฤดูร้อน ณ Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น


        โครงการดังกล่าวต่อยอดมาจากการเดินทางไปกระชับความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ The University of Tokyo ภายใต้โครงการ Quick Win แผน 13 “One Faculty One MOU” เมื่อเดือนธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านงานวิจัยในสถาบันที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการแถวหน้าระดับโลก รวมถึงสร้างบรรยากาศความเป็นนานานชาติในการจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

ในปี 2566 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำร่องการสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณและเทคโนโลยี ไปปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ณ Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 16 มิถุนายน 2566 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

นักศึกษา
1. นางสาวณิชาภัทร สวรรค์ขวัญ สาขาวิทยาการข้อมูล
2. นายศักย์ศิลกาล เพชรกุลจินดา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์
1. อาจารย์ ดร.ดลภาค พรนพรัตน์ ภาควิชาสถิติ
2. อาจารย์ ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ นักศึกษาได้รับการคัดเลือกทางวิชาการอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการทั้งสองฝ่าย โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ คณะวิทยาศาสตร์จะได้จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย และการใช้ชีวิตในต่างแดนจากนักศึกษาและอาจารย์ในโครงการนี้ในโอกาสต่อไป

แกลลอรี่