ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 58

19 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คำกล่าวแสดงความยินดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566
.
ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 โดยแบ่งเป็น ระดับบัณฑิต จำนวน 155 คน มหาบัณฑิต จำนวน 89 คน และ ดุษฏีบัณฑิต จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 266 คน ในระดับบัณฑิตมีผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับที่ 1 จำนวน 51 คน เกียรตินิยมอันดับที่ 2 จำนวน 41 คน เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จํานวน 21 คน และ เหรียญเงิน จํานวน 30 คน
.
บัณฑิต หมายถึงผู้ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้ ในวันที่สำเร็จการศึกษาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตการทำงานเท่านั้น บัณฑิตจึงควรเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาเสริมทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการและความท้าทายหลายด้านในโลกยุคปัจจุบัน นอกจากนี้บัณฑิตพึงหมั่นพัฒนาคุณลักษณะที่ดีภายในตนเองร่วมด้วย อันได้แก่ การมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ และ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
.
ผมเชื่อว่าผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะนำเอาความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และ พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต ครอบครัว วิชาชีพ สังคม ตลอดจนประเทศชาติ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
.
ท้ายที่สุด ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอให้มีความภาคภูมิใจในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ทุกท่าน และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต นำมาซึ่งความสุขทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป
.
Nurse CMU Youtube Channel: https://www.youtube.com/watch?v=CQQ7PTwFiP0
แกลลอรี่