“ผ่อดีดี” แอปพลิเคชันที่ชุมชนมีส่วนร่วม เฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย

23 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ PODD คว้ารางวัลชนะเลิศในเวทีโลก รางวัลชนะเลิศระดับโลก Grand Price Winner จาก The Trinity Challenge, Trinity College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ด้านการตรวจจับโรคระบาด (Identify) ในประชากรสัตว์ก่อนการติดต่อสู่มนุษย์และกลายเป็นโรคระบาดใหญ่ข้ามทวีป ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Participatory Onehealth Disease Detection: PODD ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวในคน สัตว์ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถรายงานเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในชุมชนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ รายงาน ประมวลผล และแจ้งข่าวสารอัตโนมัติแบบ real time และมีการแจ้งเตือนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่รับผิดชอบ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างทันท่วงที มีผลช่วยสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับรากฐาน พร้อมช่วยเสริมประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดในคน สัตว์ และภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการทำงานของภาครัฐ สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหาร และมีใจความสำคัญคือ การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ระบบดิจิทัล

"ผ่อดีดี" หรือ PODD มีการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันสามารถเฝ้าระวังปัญหาของชุมชนมากกว่า 14 ฟีเจอร์ เช่น สัตว์ป่วย ตาย สัตว์กัด ไข้เลือดออก ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดในคน พิกัดไฟป่าและการเผาในที่โล่ง การคุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดภัย เฝ้าระวังโรคโควิด-19 เป็นต้น ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว พร้อมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ ในด้านสุขภาพหนึ่งเดียว คน สัตว์ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เสริมการทำงานของ อปท. ในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเจ้าของของ อปท.และชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเชียงใหม่และส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ในระดับโลก

    

“ผ่อดีดี” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท Open Dream ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเฝ้าระวังและจัดการโรค/ภัยพิบัติ ที่ชุมชนสามารถใช้งานและร่วมเป็นเจ้าของ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ มาประยุกต์เป็นระบบเฝ้าระวังโรคระบาดในคน สัตว์ และภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผลจากการดำเนินงานของโครงการ “ผ่อดีดี” ได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้ในวงกว้าง ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับอาเซียนและนานาชาติหลายรางวัล ล่าสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก Grand Price Winner จาก The Trinity Challenge, Trinity College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ประจำปี ค.ศ. 2021 โดยได้รับรางวัลเป็นเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการฯ มูลค่า 1.3 ล้านปอนด์ (หรือประมาณ 57.4 ล้านบาท)

สำหรับการต่อยอดโครงการ “ผ่อดีดี” ในอนาคต จะมีการพัฒนาและขยายผลเพื่อป้องกันโรคระบาดทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และอนุทวีปเอเชียใต้ นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานดีๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกต่อไป

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG3 #CMUSDG9 #CMUSDG13

แกลลอรี่