คณะศึกษาศาสตร์ มช. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย แก่นักเรียนบนพื้นที่สูง อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม และอาจารย์ ดร.พรสุดา อินทร์สาน อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ “การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 5 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา และปรึกษาหารือ เรื่อง การวางแผนทิศทางการดำเนินงานโครงการ “การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายจรัส สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางวัชรี สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูตูม นางสาวภัทรวดี จันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผีปานเหนือ และคณะครูที่เข้าร่วมโครงการฯ จากโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โรงเรียนบ้านยางเปา โรงเรียนบ้านอูตูม โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ และโรงเรียนบ้านแม่โขง ร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้อีกด้วย
แกลลอรี่