โครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center

16 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการด้านสุขภาพระดับโลกภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ภายใต้แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาประจําปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาศูนย์ GI ที่มีระบบกลไก และบุคลากรที่พร้อมต่อการให้บริการศึกษาค่าดัชนีน้ำตาลที่มีความ เชี่ยวชาญและยอมรับในระดับสากล โดยผ่านการขอรับรอง ISO22642:2010 (ระบบคุณภาพสําหรับการ วิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาล) และเป็นแพลตฟอร์มการทํางานแบบบูรณาการของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และการแพทย์ที่จะช่วยสนับสนุนการศึกษาวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ในระดับ Clinical trial อย่างครบวงจรสําหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเฉพาะโรคเบาหวานผู้ประกอบการ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และ Post-doctoral ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารและการแพทย์ (Food and Health), นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ (Food innovation), สารประกอบฟังก์ชัน (Functional ingredient) รวมทั้งนักศึกษาในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ NCDs โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารีฮิลล์ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่