ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง

3 เมษายน 2566

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง

อาจารย์ประจำ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง

"ศาสตราจารย์"

สาขาวิชาสังคมวิทยา มีผลวันที่ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560

Cr: https://ratchakitcha.soc.go.th/.../140D065S0000000001100.pdf