ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ วิทยา มช. เปิดตัวหลักสูตร “ดอยสุเทพวิทยา วิชาของทุกคน” Doi Suthep Classroom – Gateway to NATURE

21 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเปิดตัวหลักสูตร “ดอยสุเทพวิทยา วิชาของทุกคน” Doi Suthep Classroom – Gateway to NATURE ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพในมิติต่างๆ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพ ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน และบุคคลวัยทำงาน และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อดอยสุเทพร่วมกัน

สำหรับงานเปิดตัวหลักสูตร “ดอยสุเทพวิทยา วิชาของทุกคน” ในครั้งนี้ ประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายสรุปกิจกรรมและภาพรวมของโครงการตลอด 1 ปี การเปิดตัวคลิป vdo หลักสูตรดอยสุเทพวิทยา สื่อการเรียนรู้ดอยสุเทพ และฐานข้อมูลดอยสุเทพ รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์การค้นพบสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นบนดอยสุเทพจากวิทยากรผู้ทรงคณวุฒิ ตลอดจนการประกวดออกแบบ Mascot หัวข้อ “พืชบนดอยสุเทพ” และการประกวดคลิปสั้นหัวข้อ “ดอยสุเทพศึกษา วิชาของทุกคน” รวมทั้งการมอบของที่ระลึกแด่สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ศูนย์ดอย และภาคีเครือข่าย

"ดอยสุเทพ" นอกจากจะเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ป่าใหญ่ผืนนี้ยังนับเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าไปค้นคว้า เก็บข้อมูล และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต รวมถึงศึกษาเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

คงจะเป็นการดี หากทุกคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวในมิติต่างๆ ที่น่าสนใจของดอยสุเทพ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกับดอยสุเทพอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

เพราะดอยสุเทพนั้นเป็นมากกว่าภูเขา ควรค่าที่พวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาสืบต่อไป
แกลลอรี่