วิศวฯ มช. ต้อนรับ Prof. N. Asokan จาก University of Waterloo ประเทศแคนนาดา ร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตร Cybersecurity

17 กรกฎาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร, อาจารย์ ดร.ศศิน จันทร์พวงทอง และ อาจารย์กนก ก๋องหล้า ร่วมให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity Prof. N. Asokan, Professor of Computer Science จาก University of Waterloo ประเทศแคนาดา และอาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรเทพ รัตนวิภานนท์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบเนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีแผนความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร Cybersecurity ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับต่อความต้องการทางด้านบุคลากรผู้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในอนาคต
แกลลอรี่