การลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

20 ธันวาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2565 ข้อมูลการลงทะเบียนถูกลบออกจากระบบงานทะเบียน ให้ติดต่องานบริการการศึกษาคณะที่สังกัด เพื่อทำเรื่องขออนุมัติลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

ขั้นตอนการพิจารณาเสนออนุมัติ
https://cmu.to/qYMba

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียน
https://cmu.to/z7nuR

Link: https://cmu.to/special-late-enrollment265

แกลลอรี่