โครงการ Road to Faculties

13 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ กรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่? ให้การต้อนรับ ศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมเยือน ตามโครงการ Road to Faculties ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

สำหรับ โครงการ Road to Faculties เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษา และบุคลากรด้านการพัฒนานักศึกษาของทุกคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง ทั้งในด้านการบริการและด้านการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

แกลลอรี่