มช. ผนึกกำลัง สวก. ต่อยอดโครงการวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจภูมิภาค

26 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ผนึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันส่งเสริมและต่อยอดโครงการวิจัย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจภูมิภาค


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือ เพื่อผลักดันการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน ให้สามารถตอบโจทย์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการส่งเสริมให้ทุนการศึกษาและทุนพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถ นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจภูมิภาค โดย มช. ได้นำทีมนักวิจัยจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พร้อมกันนี้ ในวันดังกล่าวยังได้มีการจัดแสดงผลงานเด่นด้านการวิจัยเพื่อความเลิศและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยจากสารสกัดดอกไม้สีเหลือง ดอกราชพฤกษ์ ดอกคูณ และดอกดาวเรือง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยจากสารสกัดข้าวสีแดง การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่ผสมสารสกัดจากส้มป่อย งานวิจัยเกี่ยวกับเหมี้ยง งานวิจัยแมลงทหารเสือนำมาสกัดน้ำมันที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์อันเป็นสาเหตุของสิวรวมถึงต้านอนุมูลอิสระเพื่อประโยชน์ในวงการเครื่องสำอาง


ในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก สวก. เดินทางศึกษาดูงาน ณ พื้นที่แม่เหียะ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานต้นแบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น โรงงานต้นแบบเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงงานต้นแบบเครื่องสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบ และ BCG Platform ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ โรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และแปลงสาธิตของภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์


ในโอกาสดังกล่าวนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นที่ทราบดีว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานให้ทุนที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในหน่วยบริหารและจัดการทุน Program Management Unit ของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน กว่า 129 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้นมากกว่า 300 ล้านบาท โดยมีกรอบงานวิจัย อาทิ เรื่องข้าว ปาล์มน้ำมัน พืชสวน/พืชไร่ สมุนไพรไทย อาหาร สัตว์เศรษฐกิจ Smart Farming เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น


ตลอดหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน


สำหรับการประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง 2 หน่วยงาน จะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการบริหารความร่วมมือในฐานะหน่วยงานให้ทุน และผู้รับทุน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อส่งเสริมการพัฒนา และสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่ชุมชนและเครือข่าย สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

แกลลอรี่