นศ.รังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงานทางคลินิก ณ Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan

27 กุมภาพันธ์ 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่4 ได้แก่ นางสาวโปรยพร พรหมช่วย และ นางสาวเมษารัตน์ แก้วยศ เข้าร่วมโครงการการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ โดยจะทำการฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ -16 มีนาคม 2567 ณ Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital

ทั้งนี้ได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Department of Medical Imaging and Radiology โดยมี Prof. Chan Shan-Ho ผู้อํานวยการ Shu-Zen junior College of Medicine and Management / หัวหน้าภาควิชา Department of Medical Imaging and Radiology ให้การต้อนรับ ณ Shu-Zen junior College of Medicine and Management, Taiwan เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
แกลลอรี่