ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World (Published: 30 July 2022)

5 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง First study on the effect of transforming growth factor beta 1 and insulin-like growth factor 1 on the chondrogenesis of elephant articular chondrocytes in a scaffold-based 3D culture model ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World (Published: 30 July 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 1.98

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.veterinaryworld.org/Vol.15/July-2022/35.pdf

งานวิจัย First study on the effect of transforming growth factor beta 1 and insulin-like growth factor 1 on the chondrogenesis of elephant articular chondrocytes in a scaffold-based 3D culture model มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโกรทแฟคเตอร์ต่อการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนข้อต่อช้างนอกร่างกาย โดยใช้โครงเพาะเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติ เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้รักษาโรคข้อเสื่อมในช้างได้  
แกลลอรี่