วิศวฯ + วิทยาลัยสื่อฯ มช. บินลัดฟ้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ @ Hanbat National University ที่เกาหลี

7 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัย สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Hanbat National University ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ Smart Green Campus นำทีมโดย รศ ดร ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าพบ Choi, Byoung Wook อธิการบดี Hanbat National University เมื่อวันทึ่ 29 พย 2565
แกลลอรี่