คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในการเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อ 22 เมษายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในการเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ จาก 126 โรงเรียน ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรม เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานโครงการฯ ตามบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 40 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” โดย นายกิตติ์ธเนศ พันพ์ภานุฉัตรศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ การอภิปรายแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนากิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.รัตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และ ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด โดยมี ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก เป็นผู้ดำเนินรายการ 
แกลลอรี่