การอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล–text mining” ประจำปี 2563

12 มีนาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล –text mining” ประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ผู้สนใจได้เรียนรู้เครื่องมือวิจัยใหม่ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล (text analysis) บนพื้นที่สื่อออนไลน์ (เช่น website, social media) และทดลองปรับใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิจัยในการทำปริญญานิพนธ์หรืองานวิจัยได้ ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ 
แกลลอรี่