นศ.ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล Outstanding Oral presentation Award สาขา Pharmacognosy

27 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวลัภมาส เรือนคำ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Outstanding Oral presentation Award สาขา Pharmacognosy ในผลงานการวิจัย เรื่อง Cytotoxicity and antioxidant activities of crude fractional extracts from Sophora exigua in leukemic cell lines. ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (เซลล์ KG-1a และ EoL-1) และเซลล์ปกติ (PBMCs) และฤทธิ์การต้านการอักเสบของสารสกัดหยาบแยกส่วนและสารสำคัญจากพิษนาศน์ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ 5th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 - “Innovations in Pharmaceutical Sciences for Sustainable Development Goals” จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์
แกลลอรี่