ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

11 มกราคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา
สังกัดสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ประจำตำแหน่ง E๒๘๐๐๐๙ เป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หรือเคมีอาหาร และการจัดการโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๒. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ประจำตำแหน่ง E๒๘๐๐๕๔ เป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกทางด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม หรือศิลปะการออกแบบบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการออกแบบ หรือสถาปัตยกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ตาม QR Code ด้านล่างของเอกสารฉบับนี้


แกลลอรี่