ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์)

4 สิงหาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฎิบัติงาน (รอบทดสอบความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาคข้อเขียน) ตำแหน่งเลขที่ E500019 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ดังนี้

1. นายสันติชัย ระมาตร์มาลี
2. นางสาวอรวรา ฉัตร์ทอง
3. นายอาทิตย์ จันทร์คง
4. นายณัฐพงศ์ คำกลม
5. นางสาวสุดาพร เขียวงามดี
6. นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย

เนื่องจากสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และภาพรวมยังมีโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น จึงขอเลื่อนเวลาการสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขึ้น โดยจะแจ้งวัน เวลา สถานที่สำหรับการใช้สอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ https://maritime.cmu.ac.th/ และทางFacebook วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร และอีเมล์ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ทราบและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564


แกลลอรี่