ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อก.มช. ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2564

1 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

CONGRATULATIONS! ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ อาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2564 และได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนอุดหนุนการทำวิจัย ที่ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่