บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Human Trafficking and TIP Report”

12 ตุลาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Ms.Lisa A. Buzenas (Consul General U.S. Consulate General Chiang Mai, Thailand) กงสุลใหญ่ ประจำสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Human Trafficking and TIP Report” ให้กับนักศึกษากระบวนวิชา 152312: Migration and Human Mobility in ASEAN โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์โดยตรงในเรื่อง Human Trafficking and TIP Report เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ SB4107 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์
แกลลอรี่