โครงการอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

2 พฤศจิกายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

หัวข้อ :  “การวางตัวและมารยาททางสังคม การสื่อสารและการใช้ Social Media”

วิทยากร : คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติ


การอบรมในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน”

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คุณณัฐพร วงค์โสมะ เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คุณอารียา ติวะสุระเดช นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ผู้รับทุน Presidential ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

ผู้เข้าร่วมอบรม : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60

วัน เวลา สถานที่ : วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แกลลอรี่