กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตและผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”

15 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตและผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพ การเตรียมแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารกีฬาฯ ตลอดจนการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนสาธิต อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่