คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. และหัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมงานประชุมคู่ค้า ประจำปี 2566

12 กันยายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และรองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมการประชุมคู่ค้าประจำปี 2566 Supplies Conference : BigC BIG STEP FORWARD ณ อาคารบิ๊กซี เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยฯ และ บมจ.บิ๊กซี มีความร่วมมืออันดีในการส่งเสริมผู้ประกอบการในการนำสินค้าเข้า Platform ของ BigC การเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นการพบปะคู่ค้าทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลเรื่องกลยุทธ์และทิศทางการดำเนนินธุรกิจตามนโยบายของ BigC ตลอดจนการร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวคิดอันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการต่อไป
แกลลอรี่