คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

4 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์


แกลลอรี่