โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Urban Theories Across Borders (UTAB) Winter School

8 ธันวาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ IRASEC (Research Institute on Contemporary Southeast Asia) Faculty of Planning and Civil Engineering, Trisakti University (Indonesia) และ Doctoral School (City, Transports, Territories) University Gustave Eiffel (France) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Urban Theories Across Borders (UTAB) Winter School โดยเป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชา 801804 : Field Work Research Practice ระดับปริญญาเอก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้งานออกแบบสถาปัตยกรรมจากประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่สอดผสานอยู่ในสถาปัตยกรรมเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ และมีแนวคิดที่เฉพาะตัว รวมถึงการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการในระดับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการในระดับสถาบันและระดับคณาจารย์ และสร้างให้เกิดการบูรณาการทางวิชาการของสถาบัน ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2565 ณ University Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย
แกลลอรี่