การบรรยาย Web of Science Overview & EndNote for Happy Writing

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Clarivate จัดบรรยาย Web of Science Overview & EndNote for Happy Writing โดยมี Dr. Nikita Agarwal เป็นวิทยากร ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยายดังนี้ 1) Find, Read and Publish in High Impact Journals 2) Finding Research and journals that are relevant to me and my field of study 3) What are the emerging research areas I can focus my research topic on? 4) Hands-on session that focuses on tips and tricks of using EndNote efficiently 5) How to Collect references and manage them และ 6) Finding the right journals to publish my manuscript วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่