พิธีเปิดการประชุมส่งเสริมความร่วมมือไทย-จีนในโครงการ “ทักษะอาชีวศึกษา+ภาษาจีน”

15 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดการประชุมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย-จีนในโครงการ “ทักษะอาชีวศึกษา+ภาษาจีน” และกล่าวสนับสนุนการมีความร่วมมือในโครงการนำร่อง “ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ+ใบรับรองระดับความรู้”ประเทศไทย  โดยมี ดร.รังสันต์ เทพมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายลู่ ชุนหยาง คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (จีน) นายต้วน เจี้ยน ประธานกรรมการ บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต และ รองศาสตราจารย์ เซิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่อง ร่วมในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว


เพื่อให้สอดคล้องตามแนวคิดการประชุมใหญ่การศึกษาภาษาจีนนานาชาติ ประจำปี 2019 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศ อนาคต จำกัด (Beijing Bodao Future Information Technology Co., Ltd.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำโครงการนำร่อง“ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ+ใบรับรองระดับความรู้” ประจำประเทศไทย โดยมีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาทั้งในไทยและจีนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 แห่ง โครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้ภาษาจีนกับ
อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) โดยมีใบรับรองระดับความรู้ความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ เพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจที่ได้ก้าวเข้าสู่ภาวะวิถีใหม่ (New normal) โดยเฉพาะการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาจีนได้พัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถของตนเองในมิติอื่น โครงการดังกล่าวจะส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและการค้า ภายใต้เทคโนโลยีใหม่บนโลกดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทย-จีน

ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การชี้นำและกำกับดูแลจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแห่งชาติ โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยในการสร้างระบบการทำงาน รวบรวมวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งไทย-จีน และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือไทย-จีน ในโครงการ“ทักษะอาชีวศึกษา+ภาษาจีน”

แกลลอรี่