ทีม FoodPrompt แรงสุด ฉุดไม่อยู่ แพลตฟอร์มโภชนบำบัดผู้สูงอายุ คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

7 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมทีมวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการขั้นสูง ได้แก่ อาจารย์นายแพทย์ปาณัสม์ เจษฎาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ ปทานุคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล, ศาสตราจารย์ ดร. ระดม พงษ์วุฒิธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เวชยันต์ รางศรี, อาจารย์ ดร.ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ และอาจารย์ ดร.วิภาวดี อยู่อินทร์ ส่งผลงาน“FoodPrompt” เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับให้โภชนบำบัดและผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 150,000 บาท จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับพิจารณาว่าเป็นผลงานที่มีประโยชน์แก่ประเทศชาติFoodPrompt หรือ Smart Technologies for Personalized Nutrition Support and Food Fabrication คือ แพลตฟอร์มที่ทีมผู้ประดิษฐ์จากสหสาขาวิชาร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแต่ละสาขาตอบโจทย์ของผู้ประสบปัญหาทุพโภชนาการ มุ่งเน้นไปกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาล) แพลตฟอร์มมีความแปลกใหม่ พัฒนาระบบที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ใช้ กับระบบประเมินโภชนาการที่ได้รับในแต่ละมื้อ รวมถึงการผลิตอาหารมีโภชนาการเหมาะสม ผ่านกลไกขึ้นรูปอย่างเฉพาะเจาะจง อันเชื่อมโยงกันผ่าน IoT ส่วนการวิเคราะห์การบริโภคผนวกจากระบบ AI ที่สามารถระบุชนิดอาหาร ปริมาณส่วนประกอบและปริมาณบริโภค พร้อมเปรียบเทียบกับสารอาหารที่จำเป็นจากฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้ แล้วเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับระบบการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง ให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ เพื่อจัดการปัญหาทุพโภชนาการได้
คลิปแสดงผลงาน: https://www.youtube.com/watch?v=z5VfbH44A-Q
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30422
แกลลอรี่