พิธีลงนามความร่วมมือด้านการควบคุมตรวจสอบบุคคลต่างด้าว ระหว่าง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 เมษายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการด้านการควบคุมตรวจสอบบุคคลต่างด้าว เพื่อร่วมมือในภารกิจสำคัญด้านการให้บริการคนต่างด้าวหรือชาวต่างชาติ ที่ได้รับอนุญาตพักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดถึงการควบคุม การตรวจสอบป้องกัน มิให้มีการกระทำความผิดตามกฎหมายต่าง ๆ ในราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดีการมีความร่วมมือกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และแถลงว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักศึกษา จำนวนประมาณ 37,000 คน ซึ่งมีบุคคลต่างด้าวในการดูแลกว่า 1,700 คน มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกและกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาและปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์กับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ International Relations Supporting System (IRSS) ที่กองวิเทศสัมพันธ์พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกสำหรับการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับวีซ่า ใบอนุญาตการทำงานและหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษแบบอัตโนมัติ เป็นการทำงานในรูปของ Web-based Application โดยผู้ใช้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account ซึ่งระบบดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามกำกับดูแลบุคคล ต่างด้าวได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้การตรวจสอบป้องกันคนต่างด้าวชาติภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดตามกฎหมายต่าง ๆ

พันตำรวจเอก ศราวุธ วะเท ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดีการมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแถลงว่าปัจจุบันภายหลังการเปิดประเทศ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเป้าหมายของชาวต่างชาติที่มาพำนักทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาใช้ชีวิตบั้นปลายหลังเกษียณ และให้ข้อมูลว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่มีชาวต่างชาติมาขอรับการตรวจลงตราเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ จึงทำให้ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการให้บริการและตรวจสอบ ควบคุมดูแล ซึ่งได้มีการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการด้านการควบคุมตรวจสอบบุคคลต่างด้าวกับสถาบันการศึกษาหลักๆ มีมาตรการในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และเพิ่มมาตรการสุ่มตรวจชาวต่างชาติให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ทราบว่าชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตพักอาศัยอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งภายหลังการลงนามผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำทีมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสุ่มตรวจบุคคลต่างด้าว ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่