วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

22 กันยายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้อง ICB 1211 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคุณอุดม เบ้าเจริญ คุณสุเมธ สรศักดิ์ คุณศุภกิจ ไชยวุฒิ และจ.ส.ต.ภาฆิณ มณีวรรณ วิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายอบรมในหัวข้อ"การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยและแผนการดับเพลิง" และฝึกปฏิบัติภาคสนาม "การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย และมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น รวมทั้งได้ฝึกซ้อมวิธีการอพยพหนีไฟ และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเตรียมป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานและของตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน
แกลลอรี่