แรงดีไม่มีตก 6 อาจารย์ วิศวฯ มช. รับทุนวิจัย FF’65 กว่า 11 ล้าน

4 พฤศจิกายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัชร นาคเขียว รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร อาสนคำ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมมูลค่าทุนกว่า 11 ล้านบาท จากจำนวนผู้เสนอขอรับทุนกว่า 117 โครงการ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=27045
แกลลอรี่