งานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ คุณภัทรา จันทราทิตย์ และคุณเล็ก ศรีวิลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ และพัฒนาคณะตลอดมา ณ โถงหน้าสำนักงานคณะฯ ชั้น 2 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
แกลลอรี่