บุคลากรสำนักหอสมุดคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

10 มกราคม 2563

สำนักหอสมุด

                บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) และระดับดี กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference (PULINET 2020): “Library Transformation in a Disrupted World”) จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

ผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) ได้แก่ นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผลงานเรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด
2. รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) ได้แก่ นางทิพวรรณ สุขรวย และนางสาวจิตราภรณ์ ชัยมณี ผลงานเรื่อง การสร้างคุณค่าให้แก่การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model
3. รางวัลนำเสนอผลงานระดับดี ประเภทบรรยาย กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ได้แก่ นางสาวรติยา วีระคำ นายเกรียงไกร ชัยมินทร์ นางจิราภรณ์ หาบุญ และนางสาวณัชชา สมปรารถนา ผลงานเรื่อง e-HRM: ระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา

                การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ PULINET นั้น สำนักหอสมุดได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 นี้มีผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอในประเภทบรรยายและโปสเตอร์ รวมจำนวน 9 ผลงาน ประกอบด้วย

การนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย
กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
1. ผลงานเรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด โดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์
2. ผลงานเรื่อง การวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางกชพร ศรีพรรณ์
3. ผลงานเรื่อง การวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร

กลุ่ม 2 บริการสารสนเทศ
4. ผลงานเรื่อง บริการสนับสนุนการวิจัย Trials search for systematic review โดย นางชมพูนุช สราวุเดชา
5. ผลงานเรื่อง การสร้างคุณค่าให้แก่การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model โดย นางทิพวรรณ สุขรวย นางสาวจิตราภรณ์ ชัยมณี
6. ผลงานเรื่อง การพัฒนากิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านสู่ชุมชน โดย นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ

กลุ่ม 3 การบริหารจัดการองค์กร และการจัดการความรู้ (KM)
7. ผลงานเรื่อง e-HRM : ระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา โดย นางสาวรติยา วีระคำ นายเกรียงไกร ชัยมินทร์ นางจิราภรณ์ หาบุญ และนางสาวณัชชา สมปรารถนา นำเสนอด้วยวาจา

8. ผลงานเรื่อง การเพิ่มการรับรู้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้สอดคล้องกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวขนิษฐา ไชยพันธุ์ นางสาวรุ้งสินี เขียวงาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ

การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
กลุ่ม 3 การบริหารจัดการองค์กร และการจัดการความรู้ (KM)
9. ผลงานเรื่อง การพัฒนาแนวทางการสื่อสารภายในองค์กร ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายสุรชาติ สุวรรณ์ นางสาวกมลชนก มาแสงตา และนางพรรณเพ็ญ มีชำนาญ

             การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference (PULINET 2020): “Library Transformation in a Disrupted World”) เป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 276 คน มีผู้นำเสนอผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 144 ผลงาน

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่