อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

22 กรกฎาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องเรื่องการเงิน การคลังและพัสดุ ให้สามารถบริหารโครงการต่างๆ อย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.40 น. ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ เป็นประธาน ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28852
แกลลอรี่