ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก APTA (Asia Pacific Tourism Association)

17 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ชินกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก APTA (Asia Pacific Tourism Association) ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ APTA ในการจัดงาน APTA 2023 และหารือการจัดการด้านระบบโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่