คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล รองคณบดีด้านบริหารและบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต้นแบบ สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือและตำบลต้นแบบในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในขุมชนต้นแบบเฉพาะประเด็น ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนของคณะฯ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา อาคาร 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่