โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ : การทวนสอบระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (ระยะที่ 1)

25 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ : การทวนสอบระดับหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 1) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรรับเชิญได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

แกลลอรี่