พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการบริการวิชาชีพงานออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

11 มีนาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. และศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการบริการวิชาชีพงานออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เพื่อเสริมพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการของทั้งสองคณะฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่