CEVT จับมือ วิศวฯ มช. และ ECTI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ Reskill & Upskill แก่ผู้สนใจด้านยานยนต์ไฟฟ้า

9 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Center of Electric Vehicle Technology: CEVT) งานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ร่วมกับสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand (ECTI Thailand: ECTI) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ ห้องนกยูง ชั้น 3 โรงแรมอิมเพรสพรีเมียร์ ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคอนเวอร์เตอร์กำลังที่ใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า ระบบแบตเตอรี่ ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ ระบบส่งกำลังของยานยนต์ไฟฟ้า แบบจำลองการทำงานยานยนต์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมมอบตัวอย่างโปรแกรมจำลองการทำงานให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม ตลอดจนการ Reskill & Upskill ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ภาครัฐ/เอกชน และประชาชนที่สนใจทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อนำกลับไปใช้ในการเรียน การสอน และงานพัฒนาวิจัย อีกต่อเป็นการต่อเนื่องงานวิจัยเพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้งานได้จริงในอนาคต ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมยานยนต์จากหน่วยงานการศึกษาและภาคเอกชนกว่า 60 คน ซึ่งประธานเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. คือ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ

นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ายังได้รับความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ในการจัดอบรม ประกอบด้วย บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด บริษัท พลังงานนครพิงค์ จำกัด และ บริษัท แควนเทล จำกัด เป็นต้น
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29284
แกลลอรี่